Hồ sơ pháp lý

bùn thải từ xử lý nước thải

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

bùn thải từ xử lý nước thải

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Cập nhật lần 3)

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Cập nhật lần 3)

bùn thải từ xử lý nước thải

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Cập nhật)

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Cập nhật)

bùn thải từ xử lý nước thải

CẬP NHẬT CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN VILAS 499

CẬP NHẬT CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN VILAS 499

bùn thải từ xử lý nước thải

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DICH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG CỘT ĐO XĂNG DẦU

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DICH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG CỘT ĐO XĂNG DẦU

bùn thải từ xử lý nước thải

THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

bùn thải từ xử lý nước thải

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

bùn thải từ xử lý nước thải

QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐINH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm; Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Xét đề nghị của Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường vê việc đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương đã ra quyết định về việc chỉ định Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu trong Danh mục chỉ tiêu được chỉ định kèm theo Quyết định này.

bùn thải từ xử lý nước thải

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

bùn thải từ xử lý nước thải

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

bùn thải từ xử lý nước thải

MỞ RỘNG PHẠM VI CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Với mục đích nâng cao năng lực, mở rộng phạm vi thử nghiệm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã xin được mở rộng phạm vi công nhận phòng thí nghiệm. Đây cũng là một trong những mục tiêu đề ra trong giai đoạn phát triển đến năm 2020

bùn thải từ xử lý nước thải

Quyết định về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Quyết định về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường