Tư vấn môi trường

bùn thải từ xử lý nước thải

Pha trộn hoá chất

Dịch vụ Pha trộn hoá chất

bùn thải từ xử lý nước thải

Xử lý môi trường đất

Dịch vụ Xử lý môi trường đất

bùn thải từ xử lý nước thải

Lập phương án sự cố tràn dầu, sự cố thiên tai

Lập phương án sự cố tràn dầu, sự cố thiên tai

bùn thải từ xử lý nước thải

Đo chấn động nổ mìn và sóng không khí, tư vấn lập dự án đầu tư

Đo chấn động nổ mìn và sóng không khí, tư vấn lập dự án đầu tư

bùn thải từ xử lý nước thải

Tư vấn thi công, chuyển giao công nghệ hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải

Tư vấn thi công, chuyển giao công nghệ hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải

bùn thải từ xử lý nước thải

Tư vấn lập báo cáo xả thải vào nguồn nước

Tư vấn lập báo cáo xả thải vào nguồn nước

bùn thải từ xử lý nước thải

Đo các thông số môi trường nước, không khí, môi trường làm việc, môi trường bên ngoài

Đo các thông số môi trường nước, không khí, môi trường làm việc, môi trường bên ngoài

bùn thải từ xử lý nước thải

Giám định thiệt hại về môi trường

Giám định thiệt hại về môi trường

bùn thải từ xử lý nước thải

Dịch vụ ứng phó sự cố môi trường

Dịch vụ ứng phó sự cố môi trường

bùn thải từ xử lý nước thải

Lập kế hoạch phòng ngừa sự cố môi trường

Lập kế hoạch phòng ngừa sự cố môi trường

bùn thải từ xử lý nước thải

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Bản cam kết, đề án bảo vệ môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường

bùn thải từ xử lý nước thải

Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường

Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu đô thị, các tòa nhà, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường