Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

bùn thải từ xử lý nước thải

Dịch vụ phân tích kiểm nghiệm hoá, hoá lý, vi sinh lĩnh vực tài nguyên, môi trường, thực phẩm

Dịch vụ phân tích kiểm nghiệm hoá, hoá lý, vi sinh lĩnh vực tài nguyên, môi trường, thực phẩm

bùn thải từ xử lý nước thải

Phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm

Quan trắc lấy mẫu môi trường (Vimcerts 004 được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 12/7/2017 theo quyết định số 1683/QĐ-BTNMT; Vilas 499 được văn phòng công nghệ chất lượng của Bộ khoa học và công nghệ cấp ngày 15/8/2017)