Tư vấn thăm dò khoáng sản

bùn thải từ xử lý nước thải

Tư vấn, lập giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất, nước mặt, xả thải vào nguồn nước

Tư vấn, lập giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất, nước mặt, xả thải vào nguồn nước

bùn thải từ xử lý nước thải

Tìm kiếm thăm dò nước dưới đất, nước mặt

Tìm kiếm thăm dò nước dưới đất, nước mặt

bùn thải từ xử lý nước thải

Thiết kế cơ sở, thiết kế thi công khai thác mỏ

Thiết kế cơ sở, thiết kế thi công khai thác mỏ