Sơ đồ tổ chức

Con người là tài nguyên, tài sản lớn nhất của Công ty. Do vậy chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để đưa công ty phát triển ngày càng vững mạnh.

Upload

 

Lãnh đạo Công ty TNHH 1TV kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

 

Upload

A. BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc: Phạm Anh Tuấn - Cử nhân kinh tế

2. Phó giám đốc: Đặng Văn Mạnh - Cử nhân môi trường

3. Phó giám đốc: Nguyễn Ái Sỹ - Cử nhân kinh tế

4. Phó giám đốc: Lê Thị Hà- Cử nhân kinh tế

B. CÁC PHÒNG BAN

1. Phòng tổ chức hành chính

Phụ trách phòng: Tô Bá Hải - Kỹ sư CNTT

2. Phòng Tài Chính Kế toán

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hương - Cử nhân kinh tế

3. Phòng Tài nguyên khoáng sản

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thống - Kỹ sư khai thác mỏ

4. Phòng Môi trường

Trưởng phòng: Nguyễn Trần Đăng - Kỹ sư môi trường

5. Phòng Tài nguyên nước

Trưởng phòng: Trần Đình Huy - Cử nhân khoa học

6. Phòng Vilas 499

Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hằng - Thạc sỹ sinh học

7. Phòng trắc địa

Trưởng phòng: Phan Hữu Hà - Cử nhân trắc địa

8. Phòng xây dựng

Trưởng phòng: Trần Trọng Phúc - Kỹ sư xây dựng   

9. Phòng hiện trường

Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Lục - Kỹ sư Môi trường