Dự án: "Xử lý ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tại Lâm Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình

Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường kết hợp với công ty Tauw - Đức để thực hiện dự án: Xử lý ô nhiễm thuốc  bảo vệ thực vật tại Lâm Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình

UploadUpload