CẬP NHẬT CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN VILAS 499

Ngày 11/9/2019, Văn phòng Công nhận chất lượng - Bộ Khoa học công nghệ đã cấp lại chứng chỉ Công nhận Phòng thí nghiệm Phân tích Môi trường - Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC  17025/2017 lĩnh vực Hóa, Sinh. Hiệu lực công nhận: đến ngày 30/6/2020.

Upload