CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Cập nhật)

Ngày 08/8/2019, Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lưc hoạt động Xây dựng. Phạm vi hoạt động Xây dựng bao gồm:

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Công nghiệp; Thủy lợi - Hạng III (bổ sung lần 1);

- Thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng; Công nghiệp - Hạng III (bổ sung lần 1)

Chứng chỉ này có giá trị đến hết ngày 07/8/2024.

Upload