Dịch vụ tư vấn môi trường

Công ty TNHH Một thành viên kỹ thuật tài nguyên & Môi trường chuyên thực hiện các các hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp, các dự án đang xin giấy phép đầu tư cũng như đã và đang hoạt động.

Theo Luật Bảo vệ môi trường quy định mọi tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện các thủ tục môi trường như sau:
Khi lập dự án đầu tư chủ dự án phải tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường;
Những cơ sở đang hoạt động chưa thực hiện điều trên thì phải tiến hành lập Đề án bảo vệ môi trường;
Những cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
Trong quá trình hoạt động các cơ sở phải quan trắc môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng một lần đối với nước thải, khí thải và 06 tháng một lần đối với môi trường xung quanh;
Định kỳ 6 tháng một lần cơ sở phải lập Báo cáo hiện trạng môi trường và nộp chơ cơ quan quản lý trước ngày 15/6 và ngày 15/1 năm sau.

Theo Luật tài nguyên nước quy định mọi tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có khai thác nước và xả nước thải thì phải lập Đề án xin phép khai thác và Đề án xin phép xả nước thải vào nguồn nước.

CÁC LOẠI THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM, DMC)
Bản cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT)
Đề án bảo vệ môi trường (ĐABVMT)
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Giấy phép khai thác nước
Giấy phép khoan thăm dò nước ngầm
Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Báo cáo hoàn thành cam kết bảo vệ môi trường
Báo cáo hiện trạng môi trường
Quan trắc môi trường.