Đo chấn động nổ mìn và sóng không khí, tư vấn lập dự án đầu tư