Phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm

Quan trắc lấy mẫu môi trường (Vimcerts 004 được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 12/7/2017 theo quyết định số 1683/QĐ-BTNMT;  Vilas 499 được văn phòng công nghệ chất lượng của Bộ khoa học và công nghệ cấp ngày 15/8/2017)