Tư vấn, lập giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất, nước mặt, xả thải vào nguồn nước