Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường dây và trạm điện đến cấp 3;