Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi, cầu và đường bộ