Đối tác nước ngoài

bùn thải từ xử lý nước thải

Công ty TAUW - Đức

Công ty TAUW - Đức

bùn thải từ xử lý nước thải

EYOUNG CHEMICAL - Hàn Quốc

Làm việc với công ty EYOUNG CHEMICAL - Hàn Quốc

bùn thải từ xử lý nước thải

Green Works Co., Ltd - Đức

Green Works Co., Ltd - Đức