GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chứng năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Ngày 28/7/2020, Bộ Tài nguyên mà Môi trường chứng nhận:

1. Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực: Quan trắc môi trường.

2. Số đăng ký: 004/TN-QTMT

3. Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày: 28/7/2020 đến ngày 27/7/2023